Brand

Fotografie a autorský zákon (3. díl)

Ukradli Vám fotografii a použili ji bez vašeho svolení? Vyfotografovali vás, aniž byste k tomu dali souhlas? Braňte se.

V dnešním třetím pokračování článku o autorském právu v oblasti fotografování se budeme věnovat situacím, kdy došlo k neoprávněnému použití vašich fotografií. Také si vysvětlíme, jak je to s fotografováním veřejných a neveřejných míst a portrétů - a to jak z pohledu fotografa, tak fotografované osoby.

Ochrana práva autorského

V prvním a druhém díle článku o autorském právu v oblasti fotografií jsme si již vysvětlili, že na veškeré fotografie vznikají automaticky autorská práva. Řekli jsme si, že díky tomu jsou vaše fotografie chráněné zákonem a bez poskytnutí licence je nesmí třetí osoba použít.

Pojďme si ale představit situaci (v naší společnosti velmi reálnou a běžnou), kdy vám někdo (firma / fyzická osoba) ukradl vaši fotografii. Abych byl přesnější - uvažme situaci, kdy někdo použil vaši fotografii bez vašeho písemného svolení.

Autorský zákon pamatuje i na tyto situace a výčtem uvádí, čeho všeho se může autor fotografie v takové situaci domáhat. Zde nemá smysl zákon doslova citovat, protože obsahuje spoustu právnických výrazů, krkolomných a nesrozumitelných spojení - proto nyní výčtem uvedu jen to nejdůležitější.

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména:

  • určení svého autorství,
  • zákazu ohrožení svého práva včetně hrozícího opakování,
  • zákazu neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,
  • sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití a údajů o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny,

Práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila. A také vůči osobě, která má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla.

Dále je možné se domáhat:

  • odstranění následků zásahu do práva (stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny),
  • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (omluvou, zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím),

Případné finanční odškodnění určí soud (to nevylučuje dohodu o narovnání)

Zajímavá je i část týkající se finančního odškodnění. Autorský zákon v §40 odst. e) uvádí, že výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání.

V praxi tedy můžeme říci, že pokud zjistíte, že došlo k neoprávněnému použití vaší fotografie, můžete se domáhat nejen odstranění této neoprávněné kopie vaší fotografie například z internetu, ale i úměrného finančního vyrovnání.

Fotografujeme na ulici, v kostele a sousedku za plotem - aneb co vše se smí a nesmí fotografovat

Fotografování jako takové je fajn koníček, zábava i práce. Vezmete fotoaparát, "cvaknete" si pár fajnových záběrů a vesele si to směřujete domů a těšíte se, až si pořízené fotografie prohlédnete na počítači.

Napadlo vás ale někdy, že jste při fotografování mohli porušit zákon? Konkrétně zákon autorský a zákon na ochranu osobnosti? Ano, i samotným fotografováním lze porušit autorský zákon. Jak? To si povíme nyní a zákon na ochranu osobnosti bude ihned následovat.

Fotografování díla na veřejném prostranství

V prvním díle článku o fotografiích v oblasti autorského zákona jsme si vysvětlili, co vše je zákonem považováno za autorské dílo. Zároveň jsme uvedli, že veškerá tato autorská díla jsou chráněna zákonem a nelze je libovolně používat.

Uvědomme si ale nyní fakt, že například i architektonická díla jsou autorskými díly, stejně tak okrasné malby na fasádách domů. To znamená, že i tato díla jsou chráněna zákonem. Je tedy možné je fotografovat nebo ne?

Fotografovat můžete veškerá díla umístěná na veřejných místech

Autorský zákon pamatuje i na tuto oblast a jasně říká, že: do práva autorského nezasahuje ten, kdo fotografií zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství. Autorský zákon v §33 dále uvádí, že do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije.

Co to znamená v praxi? Jednoduše to, že z venku můžete s klidem nafotografovat Národní divadlo, nákupní centrum, náměstí a nebo obchodní centrum. A co víc, že tyto fotografie pak můžete zpeněžovat, tedy poskytovat na ně licence. Podstatné je to, že snímky musí být pořízené z veřejně dostupných míst.

Jiná situace ovšem nastává uvnitř restaurací, výstav, divadel, nákupních domů, firem a mnoha dalších budov. Tam totiž musíte mít svolení od provozovatele či majitele nemovitosti. Ve většině případů se vyplatí spolehnout se na lidskou slušnost a zeptat se - pokud se ale setkáme s odmítnutím, nelze s tím nic dělat.

Mimo veřejná místa je potřeba získat svolení

Často setkáváme se zákazy fotografování v různých památkových nemovitostech (hrady, zámky, ...). Není to ani tak proto, že by se to majiteli (provozovateli) prostě nelíbilo. Důvod ji jiný, prostý a ekonomický - proč by měl majitel povolit fotografování, když může vesele prodávat za tučné peníze pohlednice, brožury a letáčky, že?

To, že zákaz či povolení fotografovat, je v režii provozovatele / majitele, samozřejmě platí i v případě různých uměleckých vystoupení. Jedná se především o koncerty, divadelní představení, a podobně. Tam se musíte domluvit s pořadatelem takové akce.

Ctěte pravidla, ale na svá práva si šlapat nenechte!

Nyní již víme, že v určitých prostorách a na různých akcích může být zakázáno fotografovat. Z toho ale často vznikají velmi nepříjemné situace, kdy například ochranka či pořadatel si zcela bláhově myslí, že může všechno a podle toho se taky chová.

Provozovatel (ochranka) vám nesmí brát fotoaparát nebo mazat paměťovou kartu

Podstatné je to, že pořadatel (majitel, provozovatel) vám může fotografování zakázat, může vám zamezit vstupu do objektu, pokud budete neustále fotografovat, popřípadě Vám může nějak clonit před objektivem. To je ale vše, co může.

V žádném případě vám nesmí brát z ruky fotoaparát, manipulovat s ním a nebo se dokonce dožadovat filmu nebo smazání paměťové karty. A už v žádném případě nemá právo po vás žádat identifikaci a nebo dokonce ještě hůř, nesmí na vás páchat žádné fyzické násilí. To už totiž zavání trestnou činností a omezováním osobní svobody.

Pořadatel, ochranka či provozovatel není veřejným činitelem, takže nemá žádná práva navíc, než máte vy. Takže jedině policie má v tomto ohledu pravomoci k tomu, aby vás identifikovala a celou záležitost řešila.

Pokud pořadatel akce nedovoluje fotografování, měl by to dát viditelným způsobem najevo (nejčastěji cedulkou, nápisem, upozorněním na vstupu).

Osoba před objektivem? Pouze se svolením

Tento uvedený nadpis může znít snad až příliš striktně, ale v principu je tomu tak. Chcete-li někoho fotografovat, budete potřebovat jeho souhlas.

V občanském zákoníku (§12) je totiž uvedeno, že ... obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

Zároveň je ve stejném paragrafu uvedeno, že svolení není potřeba, fotografujeme-li pro účely úřední, vědecké, umělecké, tiskové, .... Ale ani takové použití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Pro prodej do fotobanky budete potřebovat Model Release

Prakticky tak můžete někoho zkusit přesvědčit, že ho fotografujete s uměleckými záměry - mám ale obavy, že se spíš setkáte s nedůvěřivostí, než kdybyste osobě vysvětlili, o co vám vlastně jde.

Otázkou jsou pak ještě portréty, které plánujete prodávat například ve fotobankách. K tomu budete potřebovat takzvaný Model Release, což je souhlas fotografované osoby s tím, že fotografie budete moci použít k těm či oněm účelům (k jakým, to lze právě stanovit v Model Release). Fotobanky pak následně nevymáhají od autorů tato svolení, protože by to bylo dost nákladné pro obě strany - stačí jim souhlas autorů, že tyto souhlasy od lidí mají.

Zákaz fotografování na plotě

Pokud někdy narazíte na zákaz fotografování (například u vojenských objektů), nezbývá než tento zákaz respektovat. Je to prakticky podobná pohádka, jako u fotografování na akcích nebo na neveřejných místech. Zde je to ještě ověnčeno tím, že takto označený objekt nesmíte fotografovat ani tehdy, stojíte-li před cedulkou zákazu fotografování (ono by to asi ani jinak většinou nešlo vzhledem k ostnatým drátům, že... ).

Závěrem

Uvedené praktické poznatky platí na území České republiky. Budete-li cestovat do zahraničí, určitě se setkáte s tím, že některé objekty a lidi bude zakázáno fotografovat všeobecně. Vždy je lepší se před cestou (nebo na místě) raději informovat, jaké zákony a zvyklosti jsou v dané zemi zaběhnuté. Mohou se totiž výrazně lišit od těch našich.

V závěru bych chtěl dodat, že se v praxi většinou vyplatí vsadit na slušné chování a raději se vždy zeptat. Zároveň ale dodávám - nenechte se omezovat ve svých právech lidmi, kteří si myslí, že snědli všechnu moudrost.


Diskuse

Jaroslava

29.11.2011 15:08

Focení soukromé věci

Dobrý Den, chtěla bych se zeptat jak je to s focením soukromé věci a její následné publikování. Př. Nějaká osoba se mi vyfotí s mým zvířetem a pak fotografii publikuje bez mého svolení na internetu. Tato skutečnost mě pohoršuje a požaduji smazání fotek. Co s tím?

Tomáš

29.11.2011 17:29

Dobrý den, zákon se v tomto ohledu týká pouze lidí. Zvířat se to netýká. Leda by to zvíře bylo Vaším autorským dílem, což ale není, takže v tomto ohledu (pokud se nepletu) si osoba s fotkou zvířete může dělat co chce.

javorina

3.12.2011 20:26

Focení zvířat

Dobrý den, fotím několik let známé její zvířata, věděla že je fotím pro komerční účely a souhlasila s tím,na oplátku jsem jí posílala CD s fotkama zdarma(bohužel to nemám ošetřené písemně), teď se rozhodla, že je už používat nemůžu a musím je stáhnout z fotobank.Zajímalo by mě jestli je bez jejího písemného souhlasu můžu prodávat, nebo ne.Fotilo se na jejím pozemku, tak si nejsem jistá jak to v tomto případě je. Předem dík za odpověď.

Tomáš

3.12.2011 20:30

Dobrý den, osobně si myslím, že to po vás chtít nemůže, protože na zvířata se nevztahuje v tomto ohledu ochranná ruka občanského zákoníku. Možná by mohl být problém s tím focením na pozemku = ne na veřejném místě. Tohle už je hodně sporné a doporučuji se obrátit na právníka. Podle mně ale zase ona nemůže dokázat, že to bylo focené na tom pozemku, jestli to není z fotek vyloženě vidět...

Jiří Folta

17.1.2012 20:55

A skupinová fotografie na veřejném místě?

Dobrý den! Zajímalo by mě, jak je ošetřeno zákonem to, že například fotografujete na veřejném místě (náměstí), například před nějakou památkou, a na fotografii se objeví čistě náhodně zachycení lidé - turisté a podobně. Nelze přece obíhat všechny na námšstí a žádat je o souhlas s použitím fotografie...

Tomáš

17.1.2012 21:26

Dobrý den. Bohužel pokud byste chtěl fotografii komerčně použít a byly by na ní rozeznatelné konkrétní osoby, pak byste musel mít souhlas všech těchto lidí. Je to ale snadné - stačí nasadit ND filtr, vyfotit s delší závěrkou a všichni lidé se rozmáznou, památka pak ještě víc "vystoupí" z fotky.

snek49

21.2.2012 11:07

Fotografování sportovců

Dobrý den, prosím o radu, nebo pomoc. Fotografuji sportovní akce, jako fotbal a hokej. Jsou to zápasy amatérských soutěží a mě by zajímalo, zda je můžu zveřejnit. Hráči jsou většinou s helmou na hlavě, pokud jde o hokej. Ve fotbale samozřejmě ne. Na webu je chci umístit i s popiskem, jako je jméno, popř. věk. Porušuji tím něco? Je to prakticky veřejné utkání, sice amatérské, ale i tak. Nebo musím mít souhlas od organizátora těchto zápasů? A dále - pokud použiji např. fotografie, které seženu na webu některé amatérské ligy a dám je na svůj web s tím, že mi to vedení ligy povolí, dopouštím se něčeho, pokud k této fotografii zveřejním také jméno hráče? Mockrát děkuji...

Filip Koch

22.6.2012 01:25

Prokázání autorského práva

Dobrý den, mě by zajímalo jak se prokazuje, že mám na nějakou fotografii autorské právo? Jako stačí když například osoba na fotce potvrdí že jsem ji skutečně fotil já? Nevím totiž jak se to stalo, ale z mého nebo přítelčinýho počítače někdo získal její fotku (jak to teda vážně netuším). Samozřejmě jsem zkoušel low-key techniku, takže toho na sobě moc nemá. Ten někdo ji musí znát a vyhrožuje ji přes internet že pokud mu nepošle další fotky, tak že tu jednu všude rozešle (hlavně tedy do školy). Já osobně si myslím že se nemá přítelkyně vůbec za co stydět, ale ani jeden nechceme aby ji někdo očumoval. Jelikož ji ten blb vydírá, tak jsme to ohlásili na polici, kterou bych nechtěl nějak shazovat, ale nemyslím si že zjistí kdo to je dřív než to fakt někam pošle. Je dost možné že to je srab a v tom případě se nic asi nestane, ale pokud tu fotku pošle dál, tak bych chtěl nějak proti němu využít to, že na ní mám mít teda autorské právo a on by ho tím porušil jestli to dobře chápu? Samozřejmě je zase podstatné zjistit kdo to je.

Tomáš

22.6.2012 10:12

Tak ono v tomto případě spíš nejde ani tak o autorské právo, jako trestný čin, kterým by se opravdu měla (schválně píšu měla) zabývat policie. Kdybych měl odpovědět, tak prokázání není nikterak snadné - nejlepší je mít originální fotku včetně exif ůdajů. Pokud je to raw soubor, je to uplně ideální. To rozeslání snad ani není porušení autorského práva, jelikož tam nedochází k porušení licence (tedy aspoň myslím), jako spíš porušení jiných závažnějších zákonů (ale to je spíš otázka na právníka). Zkuste urgovat policii a dotyčného bych postrašil že už jsou mu na stopě - beztak to bude nějaký narušený jedinec, který se snad zalekne. Přeji hodně zdaru při pátrání.

jiří.s

6.7.2012 11:30

Oprávěný zájem

Dobrý den, mám dva dotazy. 1) můžete mi vysvětlit pojem "oprávěný zájem" fotografované osoby? 2) chápu dobře, když není souhlas se zveřejněním fotografovaného v tisku, obchází se to černým proužkem přes oči, nebo jsem vedle jak ta jedle? :)

MatesCZ

14.2.2013 22:40

Fotografování uvnitř veřejně přístupných budov

Dobrý den, v článku je velmi pěkně vysvětleno focení budov "zvenku", nicméně chtěl bych se zeptat jak je to s focením vnitřku veřejně přístupných budov - například vnitřek budovy veřejné vysoké školy. Je k tomu potřeba souhlas a pokud ano, koho? Děkuji.

hrabcoval

31.3.2013 15:34

Předělání fotografie

Dobrý den, fotografuji pro zábavu, lidem se mé fotografie líbí a občas to vynese nějaký peníz. Co se situací, kdy jsem klientovi předala fotografie na CD, on si je pozměnil, upravil barevně (částečně) proste fotku domršiĺ v nějaké mobilní aplikaci, dodal tam logo a vystavil na FB a hájí se tím, že když mi zaplatil může si s fotkou dělat co chce. Že od této chvíle je copywright jeho! Jak se bránit? A byl porušený autorský zákon?

hrabcoval

31.3.2013 15:34

Předělání fotografie

Dobrý den, fotografuji pro zábavu, lidem se mé fotografie líbí a občas to vynese nějaký peníz. Co se situací, kdy jsem klientovi předala fotografie na CD, on si je pozměnil, upravil barevně (částečně) proste fotku domršiĺ v nějaké mobilní aplikaci, dodal tam logo a vystavil na FB a hájí se tím, že když mi zaplatil může si s fotkou dělat co chce. Že od této chvíle je copywright jeho! Jak se bránit? A byl porušený autorský zákon?

Tomáš

31.3.2013 19:17

Dobrý den. Velmi záleží na tom, co jste si mezi sebou dohodli. Počítám s tím, že papírová smlouva asi nebyla že? Pak vše závisí na osobní domluvě a tam to bude slovo proti slovu. Respektive bez předání majetkových autorských práv Vámi klientovi samozřejmě on s těmito fotografiemi rozhodně nemůže dělat co chce. Pokud jste majetková práva nepředala, tak nemá právo fotky ani kdekoliv vystavovat veřejně (např. na internetu), natož do nich dát nějaké své logo a přivlastňovat si autorská práva. V takové situaci byl nejpsíš porušen autorský zákon a jak se bránit? No... ideálně domluvou. Pokud Vás to hodně štve tak můžete zapojit právníka, ale to už nebude levné.

terik.mar

5.4.2013 21:27

Foto užité na webu bez souhlasu autora.

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s mým případem? Fotila jsem si zvířátka nejen svoje, ale také zvířátka v té době kamaráda. Na disku jsem mu fotografie dala a po delší době, kdy jsme se ve zlém rozešly, tak je užil na svém webu, který je reklamní a za účelem přínosu peněz. Má na to právo, když ani můj ústní souhla nemá, natož písemný? Mohu se nějak bránit proti užití mých fotografií, kde jsou nejen její zvířata, ale i moje? Moc děkuji za odpověď.

Tomáš

5.4.2013 21:32

Dobrý den, ve Vašem případě nejde ani tak o to, jaká jsou na fotkách zvířata (jestli Vaše nebo cizí). To nehraje roli, to by na fotkách museli být lidé. Zde hraje roli to, že někdo bez souhlasu použil Vaše fotky způsobem, který není v souladu s občanským zákoníkem, konkrétně s právem autorským. Správně by ten, kdo Vaše fotky použije, měl mít od Vás písemnou smlouvu, ve které udělujete licenci k použití takových fotek. Můžete se domáhat náhrady škody a ta může být řádově i tisíce korun (samozřejmě záleží na způsobu užití a konkrétním webu). Pokud nepomůže domluva, můžete to řešit za pomoci právníka. Vše ovšem doporučuji řádně zdokumentovat, udělat printscreeny a ideálně nechat si udělat printscreen notářem (tedy pokud to chcete řešit právní cestou).

terik.mar

5.4.2013 22:36

Poděkování

Velice děkuji za odpověď, já doufám, že se dohodneme vzájemně. Ještě si nejsem jistá, s tím, že zvířátka byla focena na pozemku rodiny s tím, kdo použil ty fotografie a písemně svolení nemám já. Docela to zamrzí koukat na web, kde jsou moje fotografie - asi tak 100 ks :-(.

danda

26.5.2013 21:10

kdo je "autorem fotografie"?

je zákonným autorem fotografie majitel foťáku (jež má následně i zdroje fotografií na paměťové kartě) či ten, co zmáčl spoušť? Mačkala jsem spoušť na ex-přítelově fotoaparátu, on má zdroje fotek a zakazuje mi používat fotky, které jsem vyfotila já.

Tomáš

27.5.2013 16:04

Dobrý den, zákon v tomto ohledu hovoří vcelku jasně. Podle §5 autorského zákona cituji "Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila." Pak dle §8 téhož zákona NENÍ spoluautorem ten, kdo cituji "...ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu". Takže pokud jste fotku vyfotila Vy, tak jste dle zákona bezpochyby autorem takové fotografie. Otázkou může pouze být to, jestli vám scénu někdo zcela připravil a Vy jste pouze přišla a zmáčkla bez rozmyslu spoušť, pak byste nebyla asi autorem ani Vy, ale počítám, že taková situace asi nenastala. Prostě autorem je ten, kdo k tomu přispěl nějakou svou tvůrčí činností.

retro-sbírání

19.6.2013 12:55

Nepovolené použití fotografií z mé sbírky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné přinutit osobu, která na stránky jednoho webu dala fotografie z mé sbírky, aby je smazala. Paní jsem slušně požádala, ať je smaže, že jsou to fotky mé sbírky, které mám na svých stránkách. Její odpověď byla, že nic mazat nebude, protože co najde kdekoliv na webu si může použít. Lze ji tedy nějak přinutit fotografie smazat? Kdyby použila jednu nebo 2 budiž, ale má jich tam okolo 20! Děkuji za radu retro-sbírání

Tomáš

19.6.2013 13:47

Dobrý den, jedná se o nezákonné použití. V žádném případě nemůže kdokoliv použít cokoliv co najde na webu, to je samozřejmě nehorázný nesmysl. Přinutit ve smyslu fyzickém ji asi nemůžete, ale můžete jí dát jasně najevo, že to předáte právníkovi, můžete zkusit pohrozit policií či soudem. Na to většinou lidé slyší. Odkažte se na občanský zákoník (tzv. autorský zákon) a že si necháte udělat od notáře ověřenou kopii jejího webu a že to dáte k soudu. Většinou to není třeba a lidé se zaleknou a začnou se chovat trochu slušněji.

Tomáš

19.6.2013 13:48

Jen dodám, že předpokládám že fotografie o kterých se bavíme, jsou vaším autorským dílem.

retro-sbírání

19.6.2013 15:08

Moc děkuji za radu....

Pokusím se ještě jednou paní napsat co jste mi poradil. A "možná" se zadaří a ona mé fotografie smaže. Její chování mě tedy opravdu nadzvedlo ze židle, když jsem na webu našla fotky z mojí sbírky tak mě to šokovalo....přitom je má přímo z mých stránek kde je i kontakt na mě. O povolení tedy nepožádala. Já nemám problém s poskytnutím fotografifí, když mě někdo slušně požádá, nafotím mu co bude chtít. Ale nepřeji si, aby kdokoliv používal přímo fotky z mé sbírky. Neřeknu, že by je našla někde ve vyhledavači. Ale jsou vážně přímo ze stránek kde sbírku mám a navíc je použila v takovém množství? Ano, vše co je na fotografiích jsem si poskládala, nafotila a následně vložila na své webové stránky já sama! Držte mi tedy pěsti, ještě jednou děkuji za rady a osvětlení celé věci *retro- sbírání*

retro-sbírání

21.6.2013 14:02

Zabralo, to! ;-)

Jakub Kyp

30.10.2013 10:12

Focení veřejných akcí

Rád bych se zeptal na dva dotazy a to: když fotím na veřejně přístupných akcích např. taneční zábavy, maturitní plesy a podobné akce. Mohu tyto fotografie pak bez omezení zveřejnit? Také bych se rád zeptal jestli mi pořadatel akce může zakázat focení bez konkrétního důvodu i když jiným lidem na akci focení nezakáže? (důvod např. že konkrétně mé fotografování obtěžuje účastníky této akce). Někdo mi také říkal že v tomto ohledu je komplikace i ze strany veřejných licencí. Děkuji moc za odpovědi na mé dotazy.

Tomáš

30.10.2013 10:49

Dobrý den, taneční zábavy, plesy a podobné akce nejsou pořádány na veřejně dostupném místě, např. v parku. Obvykle jsou v nějaké budově, kde se platí vstup, tj. je pouze na pořadateli, jaké podmínky nastaví. Může teoreticky zakázat focení všem. To máte jako např. při koncertech kdy vám nedovolí vzít si lahev s vodou nebo velký foťák. Takže může i řešit individuální případy. Nejde tu o licence, ale také o občanský zákoník, který neumožňuje např. veřejně vystavit fotku, na které jsou lidé, bez jejich souhlasu. Tzn. fotky byste si mohl prohlížet doma,ale nemohl je bez souhlasů lidí, kteří jsou na fotkách rozpoznatelní, např. vystavit na webu nebo jakkoliv dál veřejně šířit.

Jakub Kyp

18.12.2013 22:52

Děkuji za odpověď. Jesště bych se rád zeptal jak to je v případě že bych byl já pořadatelem podobné akce a chtěl fotografie z této akce zveřejnit? Potřebuji i v tomto případě jejich souhlas a mohou se domáhat smazání těchto fotografií z akce? Třeba i v případě že není předmětem záběru ale do záběru mi vstoupí? Děkuji..

Jakub Kyp

19.12.2013 07:46

Přiklad: Pořádám taneční ples (maturitní ples) kde si pořizuji záběry které chci pak zveřejnit. Může se někdo oprávněně domáhat stažení např. z internetu i když se jedná o akci uzavřenou kterou já sám pořádám a on jen zaplatil vstupné? Děkuji

Pavel Mareth

27.3.2014 13:14

Svatební foto

Dobrý den! Dne 30.6.2012 jsme vdávali dceru a v letošním roce jsem objevil na fotoprodejně poutač s fotem mé dcery ze svatby na objednávání svatebních foto a telefoním číslem kde objednat. Nikdo se dcery na nic neptal a kamarádka jí poslala foto kde jí na plakátě poznala. Je to normální takovýto postup.

Tomáš

27.3.2014 13:19

Dobrý den, vše se odvíjí od toho, zda-li byla sepsána nějaká smlouva nebo jesti byla nějaká ústní dohoda. Pokud byla, hledal bych v ní. Pokud se nic nedomlouvalo, tak to není zrovna legální. Ani ne tak z hlediska autorských práv, ty má fotograf (když není smlouva), ale z hlediska souhlasu nevěsty s uveřejněním na plakátu. Z právního hlediska by musela podepsat tzv. "model release", tedy souhlas s tím, že fotka může být použita pro takové účely, že ji budou moci vidět cizí lidé. Takže suma sumárum - jestli se nic nepodepisovalo, můžete do obchodu zajít a chtít na nich okamžité odstranění a klidně i nějakou peněžitou náhradu za vzniklou škodu. Klidně pohrozte právníkem, protože pokud by na spor došlo, jste zcela v právu. Samozřejmě nemusím dodávat, že tento postup je nejen protiprávní, ale i zcela odporuje běžné lidské slušnosti a "fotograf", který onu fotku do obchodu poskytnul, by měl dostat pořádně přes prsty!

Petr

31.3.2014 16:54

Focení na módních show a sportovních akcích

Dobrý den, mohl byste mi poradit, jak je to s focením takovýchto akcích, konajících se na veřejně přístupných místech? Například v nákupních centrech na volně přístupném místě, v parku, náměstí atd. Jak je to se zveřejňováním fotek, na kterých jsou například modelky a sportovci? Někde jsem slyšel pojem "účastníci akce", na které se nevztahuje zákaz publikace fotek bez souhlasu. Děkuji za radu a informace.

Tomáš

31.3.2014 17:01

Dobrý den, nejsem sice právník, ale logicky bych si řekl, že ten souhlas budete potřebovat. Například pokud vás někdo vyfotí na tribuně stadionu a pak fotku použije nějak veřejně tak by se vám to asi nelíbilo. Nevím jak s tou módní přehlídkou a sportovním utkáním, ale pokud tu fotku použijete jinak než do novin / soukromé účely, tak si myslím, že opět budete potřebovat souhlas. Pochybuju že by kdokoliv na olympiádě mohl vyfotit např. Martinu Sáblíkovou a fotku použít na billboard, reklamu nebo na svůj web. Ale pro jistotu bych doporučil se optat nějakého právníka...

mkrtek

4.5.2014 12:08

Potřebuji souhlas od lidí při focení na akcích ve veřejných budovách a v přírodě?

Dobrý den, chci se zeptat, jestli potřebuji souhlas od lidí, které vyfotím na společné akci ve veřejné budově, kde se neplatí vstupné, nebo na akcích někde v přírodě, a pak fotky vystavím na stránkách dané organizace jako zpravodajství o životě této organizace. A ještě se chci zeptat, jak to popřípadě právně ošetřit, abych ten souhlas nemusel potřebovat, třeba dát na nástěnku, že v této budově se může fotit, nebo něco podobného. Děkuji za odpověď.

martinsramekphoto

4.5.2014 21:21

foto ze závodů

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s autorským zákonem pro mě jako amatérského fotografa veteránských závodních motorek. Když fotím, občas se stane, že je možné rozeznat obličeje přihlížejících diváků, většinou je samozřejmě rozeznatelný jezdec :D Pokud,bych chtěl fotku nějak publikovat, například na webu nebo v časopise, jako fotku z akce musím mít nějaký souhlas ? A co kdybych chtěl fotku prodat přes nějakou fotobanku ? Díky předem za odpověď ;)

Tomáš

5.5.2014 08:52

Pro mkrtek: nejsem sice právník, ale podle občanskéh zákoníku pro tyto účely souhlas nebudete potřebovat. Jedná se totiž o formu reportáže z proběhlé akce. Viz občanský zákoník, který říká "Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby." Takže jako reportáž na nástěnku to smíte použít, ale nesmí to tam viset půl roku :) To by pak už asi nebyla aktuální reportáž...

Tomáš

5.5.2014 08:56

Pro martinsramekphoto

Je to podobné, jako u předchozího dotazu. Snímky do reportáže třeba na svůj web do článku typu "včera byly tyto závody" použít smíte. Ale už si je nesmíte dát bez souhlasu rozeznatelných lidí do portfolia nedejbože je prodávat ve fotobance, to vůbec ne. Tam potřebujete model release (tj. písemný souhlas rozeznatelných lidí) vždycky. Takže fotky mohou jít na web nebo do časopisu jako reportáž (zpráva o dané události s fotkami) ale ne do časopisu jako výběr zajímavých fotek, ne do portfoli a už vůbec ne do fotobanky.

martinsramekphoto

5.5.2014 12:11

foto ze závodů 2

Děkuji a ještě jsem se chtěl zeptat, zda li se toto vztahuje také na závodníka a jeho stroj ?

Tomáš

5.5.2014 12:16

O motorku nejde (pokud na ní nejsou viditelná například loga výrobců, což jsou ochranné známky). Jezdce se to pak týká zcela stejně jako diváků.

Lenmut

26.6.2014 10:13

Naučné webové stránky

Dobrý den, žádám o radu ohledně naučných webových stránek o koních. Nejedná se o reportáže, ale o encyklopedii. Například v sekci jezdectví budu mít mnou pořízenou fotografii jezdce na koni. Porušuji tím zákon, když nebudu mít jeho souhlas? A co když rozmažu v Gimpu jeho obličej tak, že nepůjde dotyčná osoba poznat? Mohu umístit jakoukoli fotku (třeba i s nepříznivým popisem - např. chyba ve vedení koně) pokud bude mít jezdec rozmazaný obličej? Nebo se může vzpírat, že jej lze identifikovat podle něčeho jiného? Dále se chci zeptat, zda k podpisu potřebuji právnicky ošetřený dokument se všemi náležitostmi, nebo stačí jen sesmolit něco ve smyslu já.... souhlasím s použitím mé osoby na fotografiích umístěných na webových stránkách...? Další dotaz se týká reklam. Fotila jsem na akci koně a jezdce a všude byly reklamní poutače, hlavně tam, kde běhali koně, takže spousta fotografií je s koněm a poutačem zároveň. Byly to odkazy na různé kováře, výrobce krmiv, apod. Mohu tyto fotografie vystavit na webu nebo musím nápisy rozmazat? A poslední věc se týká obchodního názvu na různých potřebách pro koně. Třeba nápis Kentaur na sedle, dece nebo kamaších? Musím je taktéž rozmazat? Děkuji moc za odpovědi. S pozdravem, Lenka

Tomáš

26.6.2014 10:18

Dobrý den,pokud vydáte knihu, ve které bude na snímku rozeznatelná osoba (tvář),j e potřeba mít její souhlas. Pokud obličej rozmažete tak, že nebude rozeznatelný, je to v pořádku. A to i v případě, že budete poukazovat na chyby - stačí obličej upravit tak, aby člověk nebyl rozpoznatelný podle obličeje. Jmenovku na oblečení asi nikdo mít nebude. K souhlasu si stáhněte z internetu tzv. "model release" což je právě ten dokument, tkerý hledáte. Poutaže obsahující reklamy můžete myslím nechat - oni budou naopak rádi, že jim děláte zadarmo reklamu. Totéž si myslím platí i pro nápisy na sedle a dalších potřebách - opět si myslím, že daní výrobci budou naopak vděční za propagaci.

Lenmut

26.6.2014 11:10

Naučné webové stránky

Děkuji moc. Chci se ještě zeptat, zda existuje dokument ke stažení týkající se souhlasu o užití fotografie jiného autora? Co se týká těch nápisů výrobců, zmátlo mě právě Vámi níže uvedené logo výrobce (téma k motocyklu), že je to ochranná známka. Takže když tam bude na sedle logo výrobce, je bezpečné fotografii použít? Ještě jednou děkuji a přeji hezký zbytek dne, Lenka

Tomáš

26.6.2014 11:14

Ono je potřeba se nat o dívat logicky. Pokud vydáte knihu a bude tam logo výrobce, tak ten vám podle mého laického názoru za to poděkuje. Tedy každý normální podnikatel by to udělal :) Použít fotky jiného autora nemůžete jinak, než s jeho souhlasem, tedy s licenční smlouvou. Ta asi jen tak stáhnout nepůjde, ale zkuste hledat přes google "licenční smlouva fotografie".

SchRa

26.10.2014 21:43

Historické fotografie

Mám dotaz ohledně práv na historické fotografie. Rád bych použil historické fotografie z Archivu města Brna na své internetové stránky. Vždy se jedná o fotografie u kterých již uplynula doba 70 let od smrti posledního autora, a staly se tak volnými díly. Oni však tvrdí, že že jsou jejich majetkem a že v případě publikování musím mít jejich souhlas nebo případě zaplacenou určitou částku. Musím si zkutečně práva od nich kupovat, když to jsou volné díla? A musím mít i jejich souhlas když nejsou skutečnými autory? Děkuji za názory a případné odpovědi.

Tomáš

28.10.2014 09:52

Nejsem sice právník, ale pokud autor fotografií nepostoupil majetková práva archivu, tak podle mého názoru nemůže archiv nárokovat poplatky. Ale opravdu nevím jak to je, třeba archiv vlastní majetková práva a potom si můžou říct to chtějí...

Martina Svobodová

23.11.2014 16:08

Dobrý den, prosím o radu. Stala se mi nemilá věc a to, že jsem stáhla z FB Sdílenou fotku majitele mého odchovaného psa s obličejem jeho handlerky na výstavě psů (pes + handlerka na fotce). Myslela jsem, že fotka je majitelky psa, stáhla jsem ji a dala na svůj web do fotoalba mého odchovaného pejska. Čili ne za účelem zisku. Přišel mi email ať foto smažu což jsem udělala a omluvila se v mailu. Co čert nechtěl mám před sebou dopis z advokátní kanceláře. Řekněte mi prosím zda po změně zákona o zvířatech (pes není věc nyní) může kdokoli fotit na výstavě psa bez souhlasu jeho majitele, fotit handlerku bez jejího svolení a následně vše zveřejňovat na svém FB profilu a prodávat jejich logem nebo za bez loga jak inzerují. A ještě navíc autorem fotek není osoba, která mi píše, ale její přítel. Děkuji předem za odpověď.

Tomáš

23.11.2014 17:30

Dobrý den, ohledně fotografií psů bohužel nevím, ale jisté je to, že pokud na té fotce byl i člověk, který nedal ke zveřejnění fotky souhlas, není to zrovna legální. Jenže upřímně řečeno, takto "nelegálně" si počíná 90% všech uživatelů facebooku kdy sdílejí fotky všech možných lidí a nikoho se nikdy neptají. Co se stalo Vám je očividně smůla a osobně moc nechápu, proč Vám posílají dopis od právníka a nestačilo jim to vyřešit domluvou a to, že jste fotku z webu smazala. Osobně bych to považoval za uzavřené a nechápu o co jim jde. Žádný zisk jste z toho neměla tak po Vás snad ani nemůžou nic vymáhat. Zkuste jim to ještě jednou slušně vysvětlit, protože to by pak musela dostat dopis od právníka většina uživatelů facebooku...

jarda.koubik

29.1.2015 21:36

Dobrý den měl bych takový osobní dotaz jsem členem zastupitelstva a nejsem nikde registrovaný fotograf . Fotím různé akce a události a okolí .Dokud jsem spravoval obecní stránky uveřejňoval jsem je na stránkách teď jsem tuto činnost přestal dělat a chtěl jsem své fotky odebrat ale bylo mi v tom zabráněno že na to nemám právo.za tuto činnost jsem nikdy nedostával žádnou odměnu.Nevíte někdo jak postupovat pokud to jde: luk241@gmail.com

Tomáš

30.1.2015 17:58

Tak pokud jste dle autorského zákona autorem těch fotografií a nepředal jste obci licenci k používání fotek, tak samozřejmě máte na své fotky právo a můžete s nimi nakládat dle vlastního uvážení. To byste museli mít nějakou dohodu či smlouvu, na základě které byste předal licenci, tedy právo k užívání fotek. Pokud ne, tak samozřejmě máte právo požadovat fotky stáhnout, jelikož jsou Vaším autorským dílem a nikdo jiný nemá oprávnění s nimi nakládat. Takže pokud jste to dělal ze své vlastní dobré vůle, jste zcela v právu. Jestil jste dostával odměnu či nikoliv zde vůbec nehraje roli.

Culka

5.2.2015 14:24

Fotografování na závodech

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s fotografováním na motokrosových závodech. Když tam budu fotit diváky i závodníky a pak ty fotky použiji do nějakého článku, nebo reportáže, na to nepotřebuji jejich souhlas? A když bych si fotky chtěla dát na Facebook, tak už souhlas potřebuji? A jak je to se stránkami, jako je třeba Rajče, to se taky bere jako reportáž? A ještě mám jeden dotaz, do článků na webu nebo do novin může kdokoliv dát mé fotky bez mého souhlasu? A může je dát bez mého souhlasu třeba na plakát k nějaké akci? Moc děkuji za odpovědi :-)

Tomáš

6.2.2015 18:18

Dobrý den. Autorský zákon říká, že do autorského práva nezasahuje ten, kdo užije dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí. Zároveň je možné pořídit i použít fotky bez svolení vyobrazených osob pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, pokud takové použití není v rozporu s oprávněnými zájmy vyobrazené osoby. Říká se tomu zpravodajská licence. Ale pozor na to, nesnažil bych se například z blogu dělat zpravodajstí. Natož pak z facebooku, to už vůbec v žádném případě ne. Ne, rajče opravdu není reportáž :) Ani na plakát ne. Takže jedině do novin, rozhlasu, zpravodajství a podobně.

Karkulka

30.4.2015 08:14

autorské právo?

Dobrý den,chci se zeptat na tohle.Na svém FB jsem zveřejnila fotky mého bytu v jakém ho nechala nájemnice.Není tam vyfocena žádná její věc ani ona sama.Jen jsem uvadla k fotografii její jméno a že byt nechala v takovém stavu.Udala mě na policii že jsem fota zveřejnila.Stáhla si je a pan policajt měl plné papíry mých fotek.Neporušila náhodou bývalá nájemnice moje autorská práva k fotografiím?Děkuji za odpovědi

Andy

18.5.2015 23:32

Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat. Pokud někdo udělá fasádu na domě a vyfotí si to a dá to na internet může se dopustit nějakého přestupku? Může mě majitek nemovitosti zažalovat za to, že jsem dala foto jeho domu na internet bez jeho souhlasu? To samá v případě dlažby.... Nebudu uvádět ani kde nemovitost leží jet o jen na účeli toho, abyjsme lidem ukázali výsledky práce. Pokud ano jakého a podle jakého zákona? 

Eva

15.7.2015 11:53

Dobrý den,

 

jak je to se souhlasem osoby, která je vyfocená zezadu (na fotografii je celá postava)? Je vůbec nějaký souhlas potřeba? Děkuji

Libor

25.7.2015 10:55

Zdravím, rád bych se zeptal, jak je to s focením hradů a zámků, v ČR a Evropě a tzv "property release". U osob, které jsou rozeznatelné, je to zřejmé, ale teď mi vrátily nějaké fotobanky (shutterstock, i-stock) fotky sluncem ozářené kamenné zdi, a vrat (části z Pernštejnu - nebyl v záběru) s tím, že je ptřeba property release, speciálně pro hrady a zámky na fotografiích pořízených v Evropě. Existuje tudíž nějaké směrnice a je nějaký návod, koho kontktovat při focení částí hradů a zámků?

Děkuji

Libor

Radek

14.2.2016 15:59

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli když mě někdo vyfotí bez mého svolení a šíří ji na internetu jestli je to nějak zákonně postižitelné. (Ten kdo mě vyfotil je Slovák)

Ringaile

17.2.2016 16:30

Zdravim,
Mam dotaz a doufam ze muzete me s tim poradit. Asi 1.5 spatky porizovali jsme profi fotografie naseho hotelu. Prava na pouziti mame. Problem se tyka jednoho naseho byvaleho zamesnance - ktery je na nekterych foto a ted nechce az bych my to pouzili na tvorbe webu. Ma li na to pravo? Ustny souhlas byl kdys fotograf ptal se na to, a bylo to jisty ze ty foto v budoucnosti budu se pouzivat na komercni ucely. K dodani - osoba je focena s daleka, a pak na rozpoznani musite vedet ze pracovala v konkretnim miste.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

CO MOŽNÁ NEVÍTE O FOCENÍ MOBILEM.

Fotografujete mobilem? Tak chcete jistě mít fotky co nejlepší i vytištěné na papíře. Jak nastavit fotoaparát, aby vše bylo i na…

19.6.2019

Pavel

Jak přežít focení "se mnou" v horách

Ať už se rozhodnete pro stanování vysoko v Dolomitech, Alpách nebo pro foto-expedice daleko za severním polárním kruhem, tak jako…

3.6.2019

Václav

Království zamrzlé za polárním kruhem

Lofoty, fjordy, zima, sníh, slunce, polární záře, peří, sněžnice, mačky, cepíny a fototechnika. Sama o sobě pro mě tato slova…

19.3.2019

Václav

Krajinářská fotografie: prosinec 2018 - únor 2019

S Vánoční oblevou posledních let jsem se už smířil a ani tuto zimu to nedopadlo jinak. Ale na rozdíl od minulých let byl…

4.3.2019

Michal Balada

Mořské panny na jeden nádech

Abychom se trošku odreagovali od žraloků, delfínů, vraků a tréninků, zaskočili jsme si s Apneamanem v tomto roce několikrát do…

5.12.2018

Václav

Krajinářská fotografie: září - listopad 2018

Podzim byl letos opravdu povedený, v podstatě navázal na horké léto. Bohužel nebyl příliš vlhký, přesto se v galerii objevilo…

3.12.2018

Michal Balada