Brand

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2015 do vydání nových a upravují právní vztahy mezi provozovatelem této webové stránky a uživateli on-line služeb na dálku provozovaných na internetových stránkách Fotoradce.cz. Fyzická nebo právnická osoba se stává uživatelem okamžikem vstupu na tyto webové stránky.

I. Užívání webové stránky

Užíváním webové stránky se rozumí zejména přistupování na ni, zobrazování obsahu, nahrávání obsahu, stahování obsahu, provádění plateb, přijímání plateb a jakýkoliv další způsob přístupu k webové stránce.

II. Prohlášení smluvních stran

a) Užíváním webové stránky uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Tyto smluvní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva se neuzavírá písemně. Uzavření smlouvy vyplývá z chování uživatele.

c) Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce provozovatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce uživatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou v běžné výši, závislé na ceně telekomunikačních služeb, které uživatel používá.

III. Název a hlavní charakteristika služby

Registrace do katalogu dodavatelů

Provozovatel webové stránky umožňuje každému registrovanému uživateli zařazení do takzvaného katalogu dodavatelů (fotogafů, kameramanů, modelek, atd.). Slmouva se uzavírá na dobu určitou, a to 1 kalendářní rok. Pokud uživatel ve lhůtě nejpozději 1 kalendářní měsíc před uplynutím doby, na kterou byla smluva uzavřena, neoznámí písemně (dopis, email,...) provozovateli webové stránky, že trvá na jejím ukončení, smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně.

Základní registrace do katalogu dodavatelů, umožňující uživateli zobrazit o sobě pouze základní informace, je zdarma. Registrace, umožňující dodavateli služeb zobrazit více informací, je zpoplatněná dle aktuálního ceníku služeb Fotorádce.cz.

Uživatel se do katalogu fotografů může registrovat buď pod svým pravdivým jménem nebo svou obchodní značkou.

Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo na kontrolu pravdivosti dat uvedených v katalogu dodavatelů. Uživatel registrovaný do katalogu dodavatelů je povinen do 14 pracovních dnů od doručení žádosti předložit provozovateli webové stránky dokument(y) prokazující pravdivost v katalogu uvedených údajů, pokud jej o to provozovatel webové stránky požádá. Žádost je zasílána elektronickou poštou na emailovou adresu, na kterou je uživatel registrován.

Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo jakémukoliv uživateli registraci do katalogu dodavatelů zamítnout. Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo jakémukoliv uživateli již existující registraci v katalogu dodavatelů zrušit. V případě zrušení placené registrace v katalogu dodavatelů ze strany provozovatele webové stránky ještě před vypršením předplaceného období je provozovatel webové stránky povinen do 45 dnů od zrušení registrace uhradit uživateli zrušené registrace poměrnou část přijatého registračního poplatku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany uživatele webové stránky se registrační poplatek nevrací. Za pravdivost údajů a veškeré své chování při obchodních transakcích vyplývajících ze zařazení v katalogu dodavatelů v celém rozsahu zodpovídají uživatelé webové stránky provozovatele. Provozovatel webové stránky neručí za chování uživatelů, ani z tohoto chování vyplývajících následků.

Zvýrazněný inzerát v bazaru použitého zboží

Každý registrovaný uživatel může v sekci bazaru na webové stránce provozovatele nabídnout použité zboží k prodeji. Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo jakékoliv inzeráty zamítnout nebo zpětně smazat (zejména inzeráty podvodného a nekalého charakteru). Za pravdivost údajů a veškeré své chování při obchodních transakcích vyplývajících z nabídek a poptávek v bazaru v celém rozsahu zodpovídají uživatelé webové stránky provozovatele. Provozovatel webové stránky neručí za chování uživatelů, ani z tohoto chování vyplývajících následků. Provozovatel webové stránky umožňuje uživatelům zvýraznit svůj inzerát či více inzerátů v bazaru. Tato služba je placená a její cena je uvedena v aktuálním ceníku služeb. Zvýraznění inzerátu znamená jiné grafické zpracování inzerátu a přednostní zařazení ve výpisu inzerátů před těmi inzeráty, které nejsou pomocí této placené služby zvýrazněné.

Inzerce na webu provozovatele

Inzerce na webu provozovatele i její ceny jsou smluvního charakteru a podléhají individuálním dohodám mezi provozovatelem webové stránky a inzerenty.

Zařazení kurzů partnerů v nabídce kurzů provozovatele webové stránky

Provozovatelem je Ing. Tomáš Dolejší, IČO: 71902279, DIČ: CZ8207302972, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Partnerem je registrovaný uživatel v programu pro publikaci vzdělávacích kurzů na webu provozovatele Fotoradce.cz (dále jen "web provozovatele"), který souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami.

Partnerem se může stát právnická osoba, živnostník, nebo fyzická osoba starší 15 let bez jakéhokoliv oprávnění k výdělečné činnosti se sídlem/bydlištěm v ČR. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou.

Partner může dle této smlouvy nabízet na webu provozovatele, a to v sekci vzdělávacích kurzů, své vzdělávací kurzy. Publikace každého nového partnera podléhá schválení provozovatele, který si vyhrazuje právo jakýkoliv vzdělávací kurz odmítnout do nabídky zařadit nebo již zařazený kurz z nabídky odstranit (zejména z důvodů nekalé soutěže, porušení pravidel, střetu zájmů, neplacení závazků a podobně).

Partner se zavazuje, že nebude v kurzu zařazeném v nabídce webu provozovatele žádným způsobem propagovat jakoukoliv jinou stránku, která partnerovy kurzy také nabízí nebo propaguje.

Pokud jakýkoliv uživatel webové stránky objedná kurz partnera na webu provozovatele (fotoradce.cz), stává se takový uživatel účastníkem kurzu.

Pokud jakýkoliv uživatel webové stránky objedná kurz partnera na webu provozovatele (fotoradce.cz) je partner dle této smlouvy povinen vyplatit provozovateli webové stránky provizi ve výši 20% z celkové ceny kurzu, kterou účastník kurzu partnerovi zaplatil či zaplatí. Jakékoliv dodatečné slevy nebo refundace provedené až po objednávce nesnižují výši provize. Provize se vždy počítá z ceny uvedené v nabídce kurzu nebo vyšší, pokud účastník kurzu uhradil či uhradí partnerovi za účast na kurzu vyšší částku.

Pokud účastník kurzu objednávku kurzu zruší, počítá se provize z částky, která zbyla partnerovi po navrácení kurzovného zpět účastníkovi. Praktický příklad: Pokud tedy partner vrátí účastníkovi cenu kurzu v plné výši, je provize nulová. Pokud ale například partner vrátí kvůli storno poplatkům účastníkovi pouze 30% z ceny kurzu, počítá se provize ze zbylých 70%.

Provize jsou splatné do 20 dnů od provedení objednávky, a to převodem na účet provozovatele webové stránky. Prodlení v platbě provize může být důvodem k okamžitému ukončení spolupráce a odstranění kurzů partnera z nabídky provozovatele webové stránky.

IV. Rozhodné právo

Užívání této webové stránky, jakož i práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s ním, se řídí platnými zákony České republiky, a to bez ohledu na to, ze které části světa přistupují uživatelé na tyto webové stránky. Jakékoliv žaloby, soudní spory nebo procesy vzniklé na základě těchto podmínek budou projednávány u soudů České republiky s odpovídající místní a věcnou příslušností.

V. Autorská práva

Veškerý obsah dostupný na webových stránkách je majetkem provozovatele webové stránky nebo autorů, kteří na webovou stránku svá autorská díla nahráli. Na veškerý obsah dostupný na webových stránkách provozovatele se tudíž vztahují autorská práva provozovatele webové stránky nebo autorů autorských děl.

V. Nahrávání autorských děl uživateli

Uživatel prohlašuje, že nahrávané dílo je jeho autorským dílem (dle zákona č. 121/2000 Sb., tzv. autorského zákona) a že toto autorské dílo neobsahuje zákonem chráněná díla, k jejichž užití není autor oprávněn. Dále uživatel prohlašuje, že obsah nahrávaný na webové stránky provozovatele není hanlivý, urážející, rasistický, morálku ohrožující, vulgární, nenávistný, zastrašující, sexuálně orientovaný nebo takový, který by mohl porušovat zákony či narušovat morální zásady. Obsah porušující v tomto odstavci uvedené ujednání může být provozovatelem webové stránky bez upozornění smazán. Autorovi takového příspěvku může být smazán jeho uživatelský účet a může mu být nadále znemožněn (dočasný či trvalý) přístup na webové stránky provozovatele.

VI. Ochrana soukromí, pravdivost údajů

Provozovatel webové stránky se zavazuje, že veškeré osobní údaje uživatelů bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a že tyto údaje bude používat pouze pro svou vnitřní potřebu. Uživatel, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze provozovatele webové stránky. Uživatelé webové stránky prohlašují, že údaje vyplňované na webové stránce (například při registraci) jsou pravdivé. Uživatelé webové stránky se také zavazují, že budou udržovat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu (přihlašovací jméno a heslo).

VII. Ceny služeb, platební podmínky

a) Ceny služeb jsou platné v době nákupu. Veškeré ceny na webové stránce jsou uvedeny v měně české koruny (CZK), a to bez sazby DPH (provozovatel webové stránky není plátce DPH).

b) Úhradu za nákup služby může uživatel provést bankovním převodem na účet.

Závazky

Provozovatel webové stránky není zodpovědný za škody s pojené přímo nebo nepřímo s užíváním této webové stránky. Provozovatel webové stránky zároveň nemůže zaručit přesnost údajů, které se vztahují k obsahu uvedenému na webové stránce a nemůže garantovat dodržení autorských zákonů ze strany autorů, kteří nahrávají díla na webovou stránku. Provozovatel webové stránky není zodpovědný za škody spojené přímo nebo nepřímo s neoprávněným užitím autorských děl, ať už neoprávněné osoby získaly k těmto dílům přístup jakkoliv.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Provozovatelem je Ing. Tomáš Dolejší, IČO: 71902279, DIČ: CZ8207302972, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.